GSM: + 420 731 136 085

Přednáška našich KSCO expertů na Vysoké škole ekonomické

Přednáška našich KSCO expertů na Vysoké škole ekonomické – odborná přednáška na fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze diskutující o aktuální legislativě a opatření týkající se zavedení GDPR

V úterý 14. listopadu proběhla odborná přednáška posluchačům fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Informační bezpečnosti. Přednáška byla našimi odborníky koncipována tak, aby nastínila problematiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Reagovali jsme tak na zájem představitelů VŠE o poskytnutí souhrnného a srozumitelného uvedení do problematiky o bezpečnosti a ochraně práv subjektů, jelikož zavedení GDPR se úzce dotýká právě vzdělávacích institucí napříč všemi stupni školství.

Přednáška se nejdříve soustředila na stručný úvod do problematiky GDPR, co vlastně nová nařízení pro chod organizací a institucí znamenají, jaké jsou případné sankce pro nedodržení pravidel a jak tato opatření efektivně zavést za denního chodu společností. Ing. Vrňák dále v úvodu zmínil, že „…pravidlům GDPR se musí přizpůsobit všechny organizace nejpozději do 25. května 2018, kdy nařízení nabude účinnosti a začne se aplikovat na celém území EU. Cílem tohoto nařízení je dosáhnout uniformních pravidel napříč EU. Toto vyznačuje jasný posun v přístupu k ochraně osobních údajů na evropské úrovni, jelikož doposud se podniky řídily legislativou a nařízeními platnými především v daném státě“.

Ukázalo se, že značnou a úspěšnou částí byly diskuze se studenty a posluchači přednášky, jejichž zájem a znalosti o téma oživily dynamiku celé akce. Nakonec přednášky Ing. Vrňák představil společnost Keystone Company, a.s. a její cíle, mezi něž patří porozumění klientských společností, zmapování jejich stávajících procesů v rámci ochrany osobních údajů a nakládání s nimi, posouzení současné ochranné praktiky a směrnic oproti novým, přísnějším pravidlům a Nařízení EU o ochraně osobních dat. Na základě těchto analýz je KSCO schopné navrhnout a implementovat vhodná technická řešení.

Pro úspěch přednášky se vedení KSCO dohodlo s představiteli VŠE na další akci na stejné téma v jarních měsících příštího roku.

Leave a comment